Sài Gòn Thiên Phúc thường xuyên tổ chức các buổi tham quan miễn phí tại công viên cho người cao tuổi.

Sài Gòn Thiên Phúc thường xuyên tổ chức các buổi tham quan miễn phí tại công viên cho người cao tuổi.