Cầu Bát Nhã

  • Cầu Bát Nhã

  • Cầu Bát Nhã

  • Hồ phóng sinh bên dưới Cầu Bát Nhã

  • Hồ phóng sinh bên dưới Cầu Bát Nhã

  • Cầu Bát Nhã chính diện

  • Cầu Bát Nhã nhìn từ bên cổng chào

  • Cầu Bát Nhã - Nhìn từ hướng cổng bảo vệ

0906.082.088Đăng ký tham quanBảng giá