PHÂN KHU
KÍ HIỆU KHU
GIÁ
KHU PHẬT GIÁO VÀ CỘNG ĐỒNG
HUYỆT ĐƠN (1.27 x 3.54) mét
Thiên Hoàng Phúc 2
TOP2
Giá từ 223.000.000 đến 297.000.000
Thiên Hoàng Phúc 3
TOP3
Giá từ 240.000.000 đến 319.000.000
Thiên Gia Phúc 2
TGP2
Giá từ 222.000.000 đến 296.000.000
Thiên Gia Phúc 3
TGP3
Giá từ 214.000.000 đến 285.000.000
Thiên Trường Phúc 1
TTP1
Giá từ 245.000.000 đến 312.000.000
Đơn giá xây dựng mộ: Bia mộ đá tấm: 70,000,000 đồng; Bia mộ đá khối: 95,000,000 đồng
HUYỆT ĐƠN CAO CẤP (1.8 x 3.5) mét
Thiên Vạn Phúc 1, 2
TVP1, 2
Giá từ 288.000.000 đến 383.000.000
Thiên Gia Phúc 4
TGP4
Giá từ 327.000.000 đến 416.000.000
Thiên Gia Phúc 5
TGP5
Giá từ 339.000.000 đến 431.000.000
Đơn giá xây dựng mộ: Bia mộ đá tấm: 95,000,000 đồng; Bia mộ đá khối: 115,000,000 đồng
HUYỆT ĐÔI 2x(1.27 x 3.54) mét
Thiên Vạn Phúc 3, 4
TVP3, 4
Giá từ 485.000.000 đến 617.000.000
Thiên Gia Phúc 6
TGP6
Giá từ 566.000.000 đến 639.000.000
Thiên Trường Phúc 2
TTP 2
Giá từ 460.000.000 đến 610.000.000
Đơn giá xây dựng mộ: Bia mộ đá tấm: 148,000,000 đồng; Bia mộ đá khối: 170,000,000 đồng
Thiên Hoàng Phúc 2
TOP2
Giá từ 468.000.000 đến 527.000.000
Đơn giá xây dựng mộ: Bia mộ đá tấm: 130,000,000 đồng; Bia mộ đá khối: 150,000,000 đồng
KHUÔN VIÊN MỘ GIA ĐÌNH - TTP2
04 Huyệt + 08 Hộc tro: 37,5 m2 (D5.5 x R6.82)m06 Huyệt + 08 hộc tro: 46,4 m2 (D6.8 x R6.82)m
08 Huyệt + 04 hộc tro: 58,4 m2 (D8.56 x R6.82)m
12 Huyệt + 08 hộc tro: 79,5 m2 (D11.66 x R6.82)m10 Huyệt + 08 hộc tro: 70,66 m2 (D10,36 x R6.82)m
Giá khuôn viên mộ gia đình tùy thuộc vào vị trí và kích thước sản phẩm, chưa bao gồm chi phí xây dựng khuôn viên và kim tĩnh. 
Đơn giá xây dựng khuôn viên tùy thuộc yêu cầu vật liệu.
Đơn giá xây nấm mộ đá khối trong khuôn viên mộ gia đình: 105,000,000 đồng.
Giá xây mộ trong Lăng mộ 90m2/ 68m2 khu TGP1: 125,000,000 đồng.
KHU ĐẤT THÁNH - ĐẠI PHÚC
HUYỆT ĐƠN CÔNG GIÁO (1.27 x 3.54) mét
Đại Phúc 1
DP1
Giá từ 210.000.000 đến 279.000.000
Đại Phúc 2
DP2
Giá từ 223.000.000 đến 297.000.000
Đơn giá xây dựng mộ Công giáo: Bia mộ đá tấm: 80,000,000 đồng; Bia mộ đá khối: 105,000,000 đồng
HUYỆT ĐÔI CÔNG GIÁO 2x(1.27 x 3.54) mét
Đại Phúc 2
DP2
Giá từ 553.000.000 đến 595.000.000
Đơn giá xây dựng mộ Công giáo: Bia mộ đá tấm: 140,000,000 đồng; Bia mộ đá khối: 160,000,000 đồng
HUYỆT ĐÔI CAO CẤP 2x(1.75 x 3.54) mét
Đại Phúc 3
DP3
Giá từ 627.000.000 đến 797.000.000
Đơn giá xây dựng mộ: Bia mộ đá khối: 250,000,000 đồng
HUYỆT CẢI TÁNG (0.8 x 1.8) mét
Thiên Hoàng Phúc 1
TOP1
Giá từ 66.000.000 đến 76.000.000
Đơn giá xây dựng mộ: Bia mộ đá tấm: 35,000,000 đồng; Bia mộ đá khối: 45,000,000 đồng