TỤC THĂM VIẾNG MỘ PHẦN CỦA NGƯỜI NHẬT VÀO TIẾT THANH MINH

Thanh minh được tổ chức rộng khắp Nhật Bản vào thế kỷ thứ 8. Năm 806, Vua Nhật ban sắc lệnh tổ chức ngày lễ hội Thanh minh, đây là ngày hạnh phúc của người Nhật, rất quan trọng để con cháu thăm viếng mộ phần tổ tiên.